Dorota Prus pełni funkcję Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Piekarach Śląskich, udzielając porad prawnych mieszkańcom miasta. Biuro rzecznika mieści się przy ulicy Bytomskiej 8, w pokoju numer 7, a kontakt z nim możliwy jest zarówno telefonicznie pod numerem 32 39 39 370, jak i mailowo na adres [email protected].

W ramach wsparcia dla konsumentów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uruchomił stronę internetową prawakonsumenta.uokik.gov.pl. Strona ta służy jako źródło wiedzy o prawach konsumentów i oferuje podstawową pomoc w rozwiązywaniu problemów z przedsiębiorcami.

Do zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów należy udzielanie odpowiedzi na korespondencję spełniającą wymogi kodeksu postępowania administracyjnego. Obejmuje to zawarcie danych osobowych oraz szczegółów dotyczących sprawy. Dodatkowo, wnioski w formie elektronicznej powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym ePUAP lub innym sposobem umożliwiającym weryfikację danych.

Odpowiedzi na zapytania są udzielane bez niepotrzebnej zwłoki, z uwzględnieniem kolejności wpływu oraz złożoności sprawy. Rzecznik zajmuje się sprawami konsumenckimi, w tym zawieraniem i wykonywaniem umów cywilnoprawnych między konsumentami a przedsiębiorcami.

Zadaniem Rzecznika jest udzielanie porad i informacji prawnych, występowanie do przedsiębiorców w sprawach naruszenia interesów konsumentów oraz pomoc w dochodzeniu roszczeń przed sądem. Rzecznik bada zasadność spraw i w przypadku pozytywnej oceny, dąży do polubownego rozwiązania sporu lub wyjaśnienia faktów.

W przypadku uznania sprawy za bezzasadną, postępowanie kończy się odpowiedzią rzecznika, a w sytuacji rezygnacji konsumenta z dalszego dochodzenia roszczeń – stosownym oświadczeniem.

Rzecznik zapewnia bezpłatne poradnictwo konsumenckie, składa wnioski o zmianę przepisów prawa miejscowego oraz współpracuje z organami Inspekcji Handlowej i organizacjami konsumenckimi.

Obszar działania Rzecznika obejmuje szeroki wachlarz umów: od sprzedaży, przez usługi rzemieślnicze, telekomunikacyjne, turystyczne, pocztowe, bankowe, aż po edukacyjne.

Podsumowując, Miejski Rzecznik Konsumentów w Piekarach Śląskich pełni ważną rolę w ochronie interesów konsumentów, oferując im wszechstronną pomoc prawną i doradczą. Jak trafnie zauważył John F. Kennedy, konsumenci stanowią kluczową grupę ekonomiczną, której głos często pozostaje niesłyszany.

Źródło: https://piekary.pl/

Archiwum: luty 2024