Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, instytucja odpowiedzialna zarówno za zatrudnienie funkcjonariuszy Policji, jak i członków korpusu służby cywilnej, ogłasza nabór na różnorodne stanowiska. Zatrudnienie w korpusie służby cywilnej jest dostępne dla osób spełniających określone kryteria i chętnych do pracy w obszarach takich jak administracja, finanse, zamówienia publiczne czy teleinformatyka.

Proces rekrutacji reguluje Ustawa o Służbie Cywilnej z 21 listopada 2008 roku. Nabór prowadzi dyrektor generalny urzędu, czyli Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach. Celem jest wybór najbardziej kompetentnych kandydatów, spełniających zarówno wymagania niezbędne, jak i te dodatkowe, określone w ogłoszeniu o naborze.

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy są publikowane w miejscach publicznie dostępnych oraz na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej KWP w Katowicach oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Kandydatom zaleca się uważne przeglądanie tych ogłoszeń w celu znalezienia odpowiedniej oferty pracy.

Kandydaci do służby cywilnej powinni być obywatelami Polski, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać nieposzlakowaną opinię i nie być skazanymi za umyślne przestępstwa. Ważne jest również posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych dla danego stanowiska.

W procesie aplikacyjnym niezbędne jest skompletowanie wymaganych dokumentów. Do nich należą: list motywacyjny, życiorys w formie CV, oświadczenia określone w ogłoszeniu o naborze oraz kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe. W przypadku dokumentów niepełnosprawności lub poświadczeń bezpieczeństwa, ich dołączenie zależy od konkretnych wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze.

Kandydaci mogą składać swoje dokumenty osobiście w siedzibie KWP w Katowicach lub przesyłać pocztą. Termin składania dokumentów jest zawsze określony w ogłoszeniu o naborze. Ważne jest, aby oferta została wysłana lub złożona w wyznaczonym terminie, gdyż oferty przesłane lub uzupełniane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Proces naboru obejmuje preselekcję, w której oferty są weryfikowane pod kątem formalnym, a następnie kolejne etapy selekcji, gdzie kandydaci mogą prezentować swoją wiedzę i umiejętności. Ważne jest dokładne przygotowanie oferty, zwracając szczególną uwagę na kompletność i poprawność dokumentów.

Dodatkowe informacje na temat procesu naboru można uzyskać kontaktując się z Wydziałem Doboru i Szkolenia KWP w Katowicach pod numerami telefonów: 47 85 117 06, 47 85 117 42.

Źródło: https://piekary-slaskie.policja.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024